Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Korpele, Korpele 14, 12-100 Szczytno

Nadleśnictwo Korpele mieści się w dwukondygnacyjnym budynku biurowym (jedna kontygnacja to poddasze użytkowe dostępne tylko dla pracowników nadleśnictwa).

Wejście główne do siedziby znajduje się w centralnej części budynku, od strony parkingu. Wejście usytuowane jest na poziomie pięciu schodków przed drzwiami głównymi.

Wejście do posterunku straży leśnej znajduje się od strony parkingu, równolegle do budynku, na poziomie pięciu schodków przed wejściem.

Dodatkowe wejście techniczne znajduje się z tyłu budynku, i jest dostępne tylko dla pracowników nadleśnictwa.

Brak podjazdów lub pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Pojazdy są parkowane na parkingu siedziby nadleśnictwa. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne prowadzi do korytarza i sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście doprowadzani są na miejsce spotkania z osobą którą byli umówieni. Korytarz przebiega przez długość całego piętra. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Jedno pomieszczenie, na końcu korytarza posiada stopień, pozostałe pomieszczenia biurowe nie posiadają progów. W budynku znajduje się toaleta, która nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemówdźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr +48 89 624 22 57 lub e-malowo na adres korpele@olsztyn.lasy.gov.pl