Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Organizację wewnętrzną, strukturę i podział administracyjny oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i poszczególnych stanowisk pracy, a także zasady funkcjonowania nadleśnictwa określa Regulamin Organizacyjny Nadleśnictwa Korpele.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnejprowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie:

1.    Urządzania lasu , stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów w tym utrzymanie SIP

2.     Selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa i hodowli lasu

3.    Użytkowania głównego i ubocznego lasu

4.    Gospodarki towarowej, marketingu i handlu drewnem oraz użytkami ubocznymi

5.    Ochrony lasu, ochrony p.poż i ochrony przyrody

6.    Edukacji ekologicznej społeczeństwa i udostępniania lasów

7.    Sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

8.    Organizuje i nadzoruje przebieg stażu zawodowego dla absolwentów i praktyk zawodowych dla studentów i uczniów szkół średnich

Leśnictwasą podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje sekretarz, który jest jednocześnie bezpośrednim przełożonym kierownika gospodarstwa pomocniczego.

Posterunek Straży Leśnejjest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowi strażnik, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.