Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie PLANU URZĄDZANIA LASU (PUL). Jest on sporządzany dla każdej jednostki na 10 lat. Plan jest poddawany konsultacjom społecznym a następnie zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

Plan Urządzania Lasu wykonywany jest przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Określana zostaje struktura, budowa lasu, wiek drzewostanu, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe i wiele innych cech.

W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy.

Plan Urządzania Lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych Instrukcji.