Wydawca treści Wydawca treści

zasoby nadleśnictwa

Ukształtowanie terenu w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa jest dość zróżnicowane. Przeważają tereny równinne i faliste, rzadziej pagórkowate w okolicach jezior i cieków wodnych. Żyzność gleb w Nadleśnictwie jest średnia i wzrasta w kierunku północnym.

     Najsłabsze siedliska występują w leśnictwie Sawica. W całym Nadleśnictwie przeważają siedliska borowe (BMśw i Bśw).

     Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowano 337ha bagien; 124 ha siedlisk bagiennych; 676 ha siedlisk wilgotnych i 221 ha siedlisk olsowych. Na powierzchni 5 665 ha występują drzewostany na gruntach porolnych, które stanowią około 42% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

   

Warunki glebowe i klimatyczne sprawiają, że szata roślinna jest słabo urozmaicona. Przeażają gatunki iglaste o średniej jakości technicznej, z których najczęściej występuje sosna (86,6%), świerk (2,8%) oraz modrzew (0,2%). Gatuki liściaste o średniej jakości zajmują 10 % powierzchni leśnej; w tym brzoza (5,2%), dąb (2,6%), olsza (2,3%), buk(0,1%),osika(0,1%) oraz klon, jesion, grab, lipa (0,1%).