Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Korpele, po  wdrażaniu  procedury wyznaczania Lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), których zidentyfikowanie jest jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej według zasad FSC,  przedstawia poniżej ich wykaz w formie zbiorczego zestawienia.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni lasów HCVF wyznaczonych w Nadleśnictwie Korpele wg kategorii:

 

Kategoria HCVF

Opis

Powierzchnia [ha]

HCVF 1.1a

Obszary chronione. Lasy w rezerwatach przyrody

Powierzchnia rezerwatów przyrody (rezerwat Sołtysek i Rezerwat Kulka)

48,31

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

Strefy ochrony ptaków

315,53

HCVF 2

Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

Obszary Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Ostoja Napiwodzko-Ramucka i Puszcza Piska)

6 195,57

HCVF 3.1

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – bory bagienne (91D0)

 

70,64

HCVF 3.2

Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, w Polsce pospolite i występujące wielkoobszarowo – łęgi (91E0) i grądy (9170)

96,36

HCVF 4.1

Lasy pełniące funkcję w sytuacjach krytycznych

Lasy wodochronne

2 871,22

HCVF 6

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Cmentarze, miejsca pamięci, grodziska

1,05

 

Nadleśnictwo Korpele informuje o możliwości zgłaszania propozycji i uwag dotyczących lasów o szczególnych walorach przyrodniczych, które będą uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczej.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Masalska                                                                               

 tel. (89)623 18 89                                                                                                                                        

e-mail: agnieszka.masalska@olsztyn.lasy.gov.pl